Shalev haziza שלו חזיזה בפגישה מרתקת עם הינוקא הרב שלמה יהודה בארי שלו חזיזה חסיד של הרב במשך שנים והאיש הכי צמוד לינוקא לינוקה הרב שלמה יהודה הצדיק הקדוש הנסתר . Shalev haziza . The yanuka rabbi https://youtu.be/1peYrCBdaNI?si=ErmeU–sQyQGPWUF הגאון גדול הדור , ינוקא הרב שלמה יהודה . ושלו חזיזה האיש הכי קרוב לרב , איש החסד הענק שלו חזיזה shalev haziza בא לקבל את ברכת הרב. שלו חזיזה האיש הקרוב לרב ואיש אמת שאוהב את הרב הינוקא ברמות אחרות , התקבל בברכה לברכת ברכה פרטית מהרב שלמה יהודה הינוקא הקדוש shalev haziza . Shalev haziza with the Yanuka.